Hrvatski jezik za strance

Lokacije
Aplo centar za strane jezike d.o.o.
Trg bana Jelačića 1/III
10000 Zagreb
Tel: 01/4835-863, 01/4835-865.
U našem centru održavamo šest stupnjeva hrvatskog jezika, a započinjemo s uvodnim seminarom na kojem određujemo vaš stupanj poznavanja hrvatskog jezika.

Tečajevi hrvatskoga za strance prilagođeni su poslovnim ljudima te osobama koje su u hrvatskoj prepoznali svoj novi dom. Upisi za ovaj tečaj održavaju se kroz cijelu godinu u prostorijama APLO - centra za strane jezike. Dodatne pogodnosti ovog tečaja su mogućnosti organiziranja smještaja za polaznike tečaja, kao i izleti upoznavanja s Hrvatskom, posjeti kazalištima, koncertima, i organiziranja posjeta raznim turističkim i kulturnim spomenicima republike Hrvatske po željama polaznika.

Nastavne teme po stupnjevima

1. stupanj
Polaznici kroz intenzivnu konverzaciju, čitanje i pisanje usvajaju dolje navedene gramatičke kategorije, uče se predstaviti i upoznati, govoriti o sebi, svojo obitelji, poslu, hobijima, a uče i o porijeklu i povijesti hrvatskog jezika. Počet će se snalaziti u osnovnim konverzacijsim situacijama, odgovarati na pitanja o vremenu, datumu, snalaziti se u kupovini, naručivati piće i hranu u restoranu, kupiti kartu za tramvaj, vlak, autobus, avion i sl., poslati razglednicu. Opisivat će svoj stan, grad, državu. Od gramatike polaznici će učiti abecedu, glavne i redne brojeve, rodove imenica te množinu imenica, pojam deklinacije i osnove o padežima te nominativ, infinitiv kao osnovni glagolski oblik, glagol "biti" te njegov prezent, niječni i upitni oblik, genitiv i prledloge uz genitiv, akuzativ, pokazne i osobne zamjenice, imperativ te prezent glagola na -am, -em, -im i -jem.

2. stupanj
Polaznici uče govoriti više o sebi, načinu života, željama. Naučit će govoriti o odjeći, modi, izlascima, blagdanima i ljetovanju. Opisivat će gradove i države, obavljat će telefonske razgovore i ugovarati sastanke. Snalazit će se u pošti i banci, pisat će pismo i ispunjavati formulare. Ugovarat će izlete u putničkoj agenciji, moći će rezervirati sobu u hotelu. Razgovarat će o Hrvatskom Zagorju, toplicama i znamenitim dvorcima. Naučit će osnovno iz hrvatske povijesti i povijesti Zagreba. Bit će sposobni razgovarati o gledanom filmu ili predstavi te o pročitanoj knjizi.
Iz gramatike polaznici uče prošlo vrijeme glagola biti te njegove potvrdne, niječne i upitne oblike, prošlo vrijeme glavnih glagola, vokativ, dativ, instrumental s prijedlozima i bez prijedloga, lokativ s prijedlogom o, upitne zamjenice, osobne zamjenice - naglašeni i nenaglašeni oblici, glagol "htjeti", buduće vrijeme, deklinaciju pridjeva, povratno-posvojnu zamjenicu sebe ili se, glagol "moći", slaganje pridjeva i imenica, glagol "imati", slaganje brojeva i imenica, osnove o funkcijama riječi u rečenici, veznike, množinu i nepravilnu množinu imenica, brojeve i njihovu deklinaciju te odnosne i relativne zamjenice i njihovu deklinaciju.

3. stupanj
Na ovom stupnju polaznici uče čitati dnevni tisak, snalaženje u banci i na bankomatu. Također se uči opisivanje izleta i izlazaka, govori se o Plitvičkim jezerima, Dubrovniku, njegovim znamenitostima i povijesti, govori se o hrani koju vole te opisivanje pripreme hrane. Analizirat će se plan grada Zagreba i opisivati znamenite građevine. Također će se opisivati i svoje mjesto stanovanja. Pričat će o svojim doživljajima iz djetinjstva i opisivati omiljene osobe. Upoznat će se sa znamenitim osobama iz hrvatske povijesti, znanosti i književnosti. Čitat će jednostavnija književna djela i upoznati se sa znamenitim pjesnicima.
Gramatika se bavi učenjem deklinacije posvojnih zamjenica, prezentom, perfektom i futurom glagola "ići", "reći" i "kazati", funkcije riječi u rečenici, glagolima sa sufiksima, atributima, sintaksom, rečenicama po sadržaju, pokaznim zamjenicama, pridjevima, prilozima, priložnim oznakama, komparacijom, složenim rečenicama, prijedlozima s padežima te naglasnim i nenaglasnim cjelinama.

4. stupanj
Polaznici usvajaju kompleksnije jezične konstrukcije u pisanom i verbalnom obliku, govore o svojim željama, čitaju novine, prate informativni program, gledaju i komentiraju filmove. Pričaju o praznicima, hobijima, odlascima u prirodu. Također opisuju svoj posao i govore o svojim interesnim sferama. Na ovom stupnju naglasak je stavljen na proširivanje znanja iz kulture Hrvatske tako da se obrađuju znamenite institucije, osobe i događaji. Također se obrađuju i reprezentativna književna djela.
Od gramatike uči se kondicional prvi i sadašnji, zavisno-složene rečenice, pojam svršenih i nesvršenih glagola, glagolski prilog sadašnji, neupravni govor, red riječi u rečenici, glagolske imenice, povratne glagole, odnosne zamjenice, vlastita imena na -o i -e, naglaske te glagolski prilog prošli.

5./6. stupanj
Naglasak je stavljen na specifične situacije - poslovni krugovi - poslovno pismo i dopisi, znanstveni i obrazovni krugovi - specifična područja. Također se obrađuju složenija književna djela. Nastava se kreira prema potrebama polaznika i usmjerena je na proširenje rječnika te vježbanja pravopisa. Također je naglasak stavljen na pravilan izgovor riječi.

Svaki stupnaj izvodi se u trajanju od 40 školskih sati.
Rad se odvija u manjim grupama do 4-6 polaznika.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne