Pripreme za majstorki ispit

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Samobor
Trg Matice hrvatske 3
10430 Samobor
Tel: 01/3360-112, 01/3361-266, 01/3360-267
Cilj programa je pripremiti majstorskog kandidata za ispit.

Prema izmijenjenom Zakonu o obrtu koji je na snazi od 10. 7. 2007. pravo prijavljivanja majstorskog ispita imaju:

 • osobe koje imaju završenu odgovarajuću srednju stručnu spremu i dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit
 • osobe s neodgovarajućom srednjom stručnom ili srednjom školskom spremom ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
 • osobe s neodgovarajućom srednjom stručnom ili srednjom školskom spremom i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana, za zanimanje za koje žele polagati majstorski ispit.

Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita, te ispita o stručnoj osposobljenosti, a mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta.

POU Samobor organizira pripreme za polaganje ispita svih ispita koje organizira Obrtnička komora Zagreb.

POU Samobor partner je Obrtničke komore Zagreb već niz godina, stoga u POU Samobor možete donijeti dokumentaciju za prijavu ispita, mi ćemo je proslijediti u Komoru.

Sadržaj programa

 • pravo i pravni propisi
 • gospodarstvo
 • radna pedagogija
 • zaštita na radu
 • strukovni sadržaji

Literatura za ispit

 • Osnove gospodarstva, Šoić, Hock
 • Pravo i pravni propisi, Tomljenović
 • Osnove pedagogije, Lui, Herceg
 • Ispitni katalog
 • Ispitni catalog – struka (samo za neka zanimanja)
ispitni rok u svibnju  ispitni rok u prosincu
pripreme započinju u rujnu i traju do prosinca  pripreme započinju u veljači i traju do svibnja