Studij Primijenjeno i poslovno računarstvo

Lokacije
Sveučilište u Dubrovniku
Branitelja Dubrovnika 29
20000 Dubrovnik
Tel: 020/445-744
Fax: 020/435-590
Odjel za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku sastoji se od studijâ: Primijenjeno / poslovno računarstvo i Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu.

Na studijima ovog Odjela studenti stječu znanja iz područja novih računarskih i informatičkih tehnologija koje su sve više pokretačka snaga i okosnica razvoju modernog društva. Osim studija iz područja informatike i računarstva, tu je i studij iz elektrotehnike i komunikacijskih tehnologija koji je komplementaran pomorstvu i trgovini, kao tadicionalnim studiima visokog obrazovanja u Dubrovniku.

Svrha i ciljevi studija

Studij omogućuje stjecanje znanja studentima iz područja primijenjenog i poslovnog računarstva s težištem na praktičnoj primjeni računala u svakodnevnom poslovanju. Studenti se upoznaju s osnovama računalne tehnologije, programiranjem, povezivanjem računala u mreže i s primjenom računala u različitim gospodarskim djelatnostima. Praktični rad s bazama podataka uključuje model podataka, relecijski pristup, rad s distribuiranim bazama podataka iz uporabu standardnog SQL-jezika. Programiranje obuhvaća upoznavanje i praktičnu primjenu postupaka za izradu programa. Također, studenti se upoznaju s programskim jezicima i alatima, jezičnim procesorima, operacijskim sustavima i računalnom grafikom, a multimedijski pristup primjenjuje se u nastavi svih predmeta.

Komu je studij namjenjen?

Studij Primjenjeno / poslovno računarstvo omogućuje stjecanje znanja studentima iz područja osnova računalne tehnologije, te primijenjenog i poslovnog računarstva s težištem na praktičnoj primjeni računala u svakodnevnom poslovanju. Analize su pokazale da danas u Hrvatskoj nedostaje godišnje približno 200 diplomiranih studenata iz polja računarstva, što znači da kapaciteti svih visokih učilišta u Hrvatskoj zajedno nisu u mogućnosti odgovoriti potrebama tržišta. Tome treba dodati činjenicu da je interes studenata za stjecanje znanja i vještina iz primijenjenog i poslovnog računarstva svake godine sve veći. Poradi toga su studiji računarstva na Sveučilištu u Dubrovniku prikladni za obrazovanje svih onih koji će svoj budući posao naći u širokom rasponu zanimanja i poslova što zahtjevaju poznavanje primjene računarskih znanja, tehnika i vještina u uvjetima suvremenog poslovanja.

Kako je studij organiziran?

Studij je organiziran kao trogodišnji preddiplomski i dvogodišnji diplomski studij, tj. po modelu 3+2 godine, koji je takve razine da pripada visokom stručnom nazivu, tj. sveučilišnom stupnju obrazovanja prema Zakonu o znanstvenom radu i visokom obrazovanju Republike Hrvatske. Trenutno se izvodi preddiplomski studij Primijenjeno / poslovno računarstvo, a diplomski će se studij izvoditi kad se dobije dopusnica MZOŠ-a. Student koji završi studij u trajanju od tri godine stječe naziv baccalaureus ili baccalaurea primijenjenog računarstva, a po završetku petogodišnjeg studija stječe naziv magistra primijenjenog računarstva ili magistra poslovnog računarstva.

Osnovna obilježja programa studija

Nastavni plan izvodi se tijekom tri ili pet godina studija, tj. podjeljen je u šest ili deset semestara.
Studiji imaju jednaki nastavni plan za prva tri semestra, a nakon toga se razlikuju prema predmetima važnima za studij Primijenjeno računarstvo i Poslovno računarstvo. Tako će se studenti Primijenjenog računarstva moći detaljnije upoznati sa: strojnom osnovicom i računalnim mrežama, operacijskim sustavima, projektiranjem informacijskih sustava i baza podataka, programiranjem programskih produkata različite namjene i sl., dok će se studenti Poslovnog računastva baviti: projektiranjem i primjenom poslovnih sustava na području financija, turizma, uprave i sl., primjenama programiranja i baza podataka u poslovanju privrednog subjekta, računalnom podrškom uredskom poslovanju, elektroničkim poslovanjem i sl. Tijekom posljednje godine studija studenti će morati odabrati dvanaest izbornih predmeta u skladu s vlastitim interesima i željenim smjerom specijalizacije.

Uvjeti upisa na studij

Izbor između pristupnika obavlja se putem razredbenog postupka. Bodovni prag je 55 bodova, a razredbeni postupak sadrži:

Vrednovanje kontinuiteta stručnog obrazovanja (odgovarajuća škola):

Kandidati sa završenom odgovarajućom četverogodišnjom srednjom školom dobivaju 10 bodova. Odgovarajuća srednja škola je gimnazija. Kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu elektrotehničkog smjera, dobivaju 5 bodova.

Vrednovanje uspjeha u srednjoškolskom obrazovanju:

Zbroj ocjena općeg uspjeha svakog razreda srednje škole i uspjeha na završnom ispitu (O), te iz predmeta Matematika (M), Hrvatski jezik (H), Engleski jezik (E) i Fizika (F) izračunava se po formuli: 

  2(M+F)+(H+E)  
X = _____________ +0
 

1,5

 

 

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: da
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne