Studij Restauracija i konzervacija artefakata od drva, papira, tekstila, metala i keramike

Lokacije
Sveučilište u Dubrovniku
Branitelja Dubrovnika 29
20000 Dubrovnik
Tel: 020/445-744
Fax: 020/435-590
Odjel za umjetnost i restauraciju, utemeljen 2005. godine, najmlađi je odjel te ujedno i prvi studij Sveučilišta u Dubrovniku s međunarodnim obilježjem. Na Odjelu se trenutno izvodi Studij restauracije i konzervacije artefakata od drva, papira, tekstila, metala i keramike.

Međunarodni profil studiju daje tijesna programska suradnja s Institutom za umjetnost i restauraciju Palazzo Spinelli u Firenci, u čijim se laboratorijima provodi dio nastave i stručne prakse na svim godinama studija. Studij je usklađen s Bolonjskom deklaracijom, što znači da se odvija po modelu 3 + 2 godine.

Zašto ovakav studij?

Što je život brži i tehnološki raznovrsniji, to su kulturna baština i prirodno okružje sve više izloženi propadanju i nestajanju. Međutim, kulturno spomeničko nasljeđe, baš kao i sveukupni drugi antropogeni čimbenici ili bioresursi, čuva neiscrpne memorije iskustva i neizmjerno brojne tragove ljudskoga postanka, trajanja i opstanka, kako u planetarnom, tako i u našemu nacionalnom prostornom okruženju, i zato ga treba pomno čuvati.
Jedan od načina čuvanja kulturno-umjetničkog nasljeđa je i njegova zaštita, a ona se provodi i izvedbom različitih konzervatorskih i restauratorskih postupaka, što podrazumijeva vrlo složen multidisciplinaran i multikulturološki pristup. U tom smislu, na dubrovačkom studiju restauracije i konzervacije predmeta od drva, papira, tekstila, metala i keramike primjenjuju se, i u teorijskom izlaganju i u praktičnoj izvedbi - interdisciplinarno - najsuvremenija znanstvena, umjetnička, tehnološka i stručna postignuća iz ove oblasti.
Nadalje, odabirom gore navedenih specijalizacija u konzervatorsko-restauratorskoj struci dubrovački se studij odmakao od programa konzervatorsko-restauratorskih studija na sveučilištima u Splitu i Zagrebu, koji su usmjereni na tretman uglavnom slikarskih i kamenarsko-kiparskih djela.

Komu je studij namijenjen?

Studij restauracije i konzervacije namijenjen je svima onima koji imaju interesa za obrazovanje i rad u stručnim i znanstvenim djelatnostima povezanima s čuvanjem i zaštitom kulturno spomeničke građe, pa je u tom smislu i profiliran tako da omogućuje vrlo široku lepezu zaposlenja: uz stručno osposobljavanje na svim poslovima konzervacije i restauracije drva, papira, tekstila, metala i keramike studij pruža i temeljna znanja o upravljanju kulturnim dobrima, o njihovoj pravnoj zaštiti, o gospodarenju spomeničkim i drugim kulturnim cjelinama, reursima ili objektima i slično.
Zato, uz to što je namijenjen obrazovanju studenata ovaj je studij preporučljivo upisati i profesionalno već osposobljenim restauratorima i konzervatorima radi daljnjega stručnog usavršavanja i(li) početka znanstvenog rada.
Tržište je rada objektivno veliko jer usluge i znanje stručnjaka educiranih po predloženome studijskom programu trebaju mnogi: državna uprava, županijski i gradski uredi, muzeji, galerije, javne i privatne zbirke, vjerske institucije, restauratorske i konzervatorske radionice, arhivi, knjižnice i širok krug privatnih vlasnika koji posjeduju vrijedno povijesno pokućstvo, knjige, odjeću i drugi uporabni ili umjetnički inventar.

Kako je studij organiziran?

Nastavni plan i program studija restauracije i konzervacije izvodi se (za sada) tijekom tri studijske godine, a podijeljen je u šest semestara. Dio nastave sluša se u Firenci u laboratorijima Instituta za umjetnost i restauraciju Palazzo Spinelli, i to po pet tjedana na svakoj od tri godine studija. Slično će biti i sa studiranjem na diplomskom studiju odnosno na IV. i V. godini studija.
Nakon položenih svih ispita i odrađene prakse studenti diplomskim radom- rješavanjem nekoga od zadanih problema - pokazuju ovladavanje stečenim znanjima. Po završetku preddiplomskog studija i s ostvarenih 180 ili više ECTS bodova (tri godine x 60 ECTS bodova minimalno) stječe se svjedodžba na kojoj je upisuje zvanje: bakalaureus / konzervator-restaurator prvostupnik struke (konzervacija i restauracija drva, ili papira, ili tekstila, ili metala, ili keramike).
S nastavkom studiranja na diplomskom studiju (sljedeće dvije godine) i postizanjem novih/dodatnih 120 ECTS bodova stječe se diploma i zvanje magistra struke. Svjedodžba i diploma stečene na ovom studiju međunarodno su priznate isprave koje vrijede u Hrvatskoj i u svim zemljama članicama Europske unije.
Također, student koji to želi, može poslije preddiplomskog studija, u organizaciji Instituta Palazzo Spinelli, pohađati praksu u nekom od firentinskih muzeja (300 sati), te nakon položenog ispita steći diplomu manadžera u muzejsko-galerijskim institucijama.

Osnovna obilježja nastavnog plana i programa studija:

Studij je zasnovan na najsuvremenijim tehničkim, tehnološkim i stručno-znanstvenim principima konzervatorsko- restauratorske struke.
Obrazovanje studenata izvodi se na visokoj teorijskoj razini uz vrhunsko stručno osposobljavanje provedeno kroz praktičan rad u suvremeno opremljenim učionicama, laboratorijima i restauratorskim radionicama.
Nastava se izvodi u tijesnoj suradnji s eminentnim stručnjacima i institucijama iz zemlje i svijeta uz multidisciplinaran pristup.
U nastavni proces uključeni su vrsni domaći i strani stručnjaci i priznati znanstvenici.
Nastavni plan i program i organizacija studija potpuno su usklađeni s europskim kriterijima, sukladno odredbama Bolonjske deklaracije, iz čega proizlazi programska kompatibilnost i mogućnost razmjene studenata i predavača s drugim sveučilištima u zemlji i EU, te njihova mobilnost.
Studij se također odlikuje i intenzivnom uporabom informacijskih tehnologija te ovladavanjem znanjem dvaju stranih jezika - talijanskoga i engleskoga.

 

Na I. godini studija slušaju se i polažu predmeti:

Osnove informatike I. i II., Opća i anorganska kemija I. i II., Fizika materijala, Crtanje I. i II., Povijest umjetnosti staroga vijaka, Povijest umjetnosti srednjega vijeka, Ikonografija I. i II., Održavanje I. i II., Restauriranje (općenito) I. i II., Ekonomika i organizacija poduzeća, Muzeografija, Fotografija, Talijanski jezik I. i II., Engleski jezik I. i II., Staž u Firenci I. (nakon I.semestra studenti se moraju opredijeliti kojoj će se specijalizaciji prikloniti).

 

Na II. godini studija slušaju se i polažu predmeti:

Sistemi obrade podataka I. i II., Organska i primijenjena kemija I. i II., Uvod u anorganske materijale, Svojstva prirodnog kamena I. i II., Reljef I. i II., Osnove slikanja I. i II., Umjetnost renesanse i baroka, Povijest moderne i suvremene umjetnosti, Povijest arhitekture I. i II., Povijest restauriranja I., Restauriranje (drva, papira, tekstila, metala ili keramike) I. i II., Biologija i primijenjena biologija I. i II., Pravo kulturnih dobara, Sociologija kulturnih procesa, Talijanski jezik III. i IV., Engleski jezik III.i IV., Praktični tečaj fotografije, Staž u Firenci II.

 

Na III. godini slušaju se i polažu predmeti:

Stvaranje baza podataka, Katalogiziranje i konzervatorsko katalogiziranje, Konzervacija i klimatologija, Povijest restauriranja II. i III., Opća teorija baštine I. i II., Povijest umjetničkih tehnika I. i II., Povijest tehnologije materijala I.i II., Restauriranje (drva, papira, tekstila, metala,ili keramike) III. i IV., Upravljanje kulturnim dobrima I. i II., Talijanski jezik V. i VI., Engleski jezik V. i VI., Staž u Firenci III.

 

Suradnja s drugim visokoškolskim ustanovama

Tijekom studija ostvaruje se tijesna suradnja s Institutom za umjetnost i restauraciju Palazzo Spinelli iz Firence, a u nastavi se angažiraju vrsni znanstvenici i predavači s Filozofskog fakulteta iz Zagreba, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta iz Zagreba, PMF-a iz Splita, Akademije likovnih umjetnosti iz Širokog Brijega, Instituta Ruđera Boškovića iz Zagreba, Filozofskog fakulteta u Mostaru i dr.
Uz navedenu suradnju ostvaruje se i uspješna suradnja s Hrvatskim restauratorskim zavodom iz Zagreba - Restauratorskom radionicom Dubrovnik, te s Dubrovačkim muzejima i dr., što pridonosi raznovrsnosti i uistinu visokoj kvaliteti nastavnoga procesa na dubrovačkom studiju restauracije i konzervacije.

Razredbeni postupak

Za upis na studij potrebno je pristupiti razredbenom postupku koji čine četiri cjeline:

  • uspjeh u srednjoj školi (zbroj ocjena svjedodžbi od I. do IV. razreda i mature) - max 25 bodova
  • pisanje testa znanja - (opća kultura i povijest umjetnosti) - max 50 bodova
  • test vještine ruke (crtanje zadane teme olovkom) - max 30 bodova
  • razgovor s kandidatom - max 30 bodova

Za upis na studij potrebno je ostvariti najmanje 90 bodova.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: da
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne