Preddiplomski studij Mediji i kultura društva

Lokacije
Sveučilište u Dubrovniku
Branitelja Dubrovnika 29
20000 Dubrovnik
Tel: 020/445-744
Fax: 020/435-590
Demokratizaciju kao središnji tranzicijski proces unutar hrvatskoga društva te globalizacijske i integracijske procese na svjetskoj razini, obilježavaju radikalne društvene promjene. Te se promjene odvijaju vrlo brzo i obuhvaćaju gotovo sve sastavnice društvenog života (političke, ekonomske, socijalne i kulturne).

Medijski djelatnici, osobito novinari, suočeni su s brojnim izazovima, kojima ne mogu valjano odgovoriti bez stalnog usavršavanja profesionalnog znanja i vještina.
Postojeće programe visokoškolskog obrazovanja u ovom području donedavno je obilježavala pretežna zastupljenost općeobrazovnih kolegija, te teorijski pristup u stručnim kolegijima s minimalnim udjelom praktične nastave i vježba. To je rezultiralo nemogućnošću primjene stečenih znanja u kasnijem profesionalnom angažmanu diplomiranih kadrova, koji moraju "u hodu" stjecati određena stručna znanja i vještine.
Istodobno, iznimno brz razvoj i sveobuhvatnost informacijskih tehnologija koje uvjetuju nove oblike poslovanja i javnog komuniciranja, nameću potrebu obrazovanja kadrova sposobnih za obavljanje poslova u području odnosa s javnostima. Suvremeno poslovanje te poslovno i javno komuniciranje na svim razinama zahtijevaju obrazovane stručnjake koji posjeduju stručna i specijalistička znanja različita od naizgled sličnih područja (marketing, oglašavanje).

Studij Mediji i kultura društva organiziran je radi toga kao sveučilišno obrazovanje za rad u medijima i odnosima s javnostima, u skladu sa zahtjevima suvremenoga društva.

Komu je studij namijenjen?

Studij je namijenjen svima koji se žele obrazovati za rad u medijima, novinarstvu, istraživanjima javnog mnijenja, uz pomoć novih informacijskih tehnologija u različitim oblicima komunikacije s javnostima, kao što su: korporativni odnosi, PR-službe, marketing, javno i političko djelovanje, administrativni i organizacijski poslovi u različitim poslovnim granama (turizam, kultura, trgovina, inozemni poslovi i sl.) i u upravi.
Studij Mediji i kultura društva, kao kompleks stručnih i znanstvenih disciplina, omogućuje stjecanje znanja i vještina potrebnih ljudima različitih profila zanimanja, kao što su: novinari i drugi medijski djelatnici, korporativni menadžeri, PR i marketinški stručnjaci, organizatori u državnim i javnim službama, političkim strankama, lokalnoj samoupravi i različitim tvrtkama. Ukratko, studij je namijenjen svima onima čiji posao uključuje bilo koji oblik komunikacije s ljudima.

Studij Mediji i kultura društva pružit će sva potrebna znanja, kako bi budući stručnjaci razumjeli suvremene društvene i kulturne trendove, u uvjetima brzog razvitka informacijskih tehnologija i komunikacija.

Kako je studij organiziran?

Studij je organiziran kao trogodišnji preddiplomski studij i obrazuje stručnjake - sveučilišni prvostupnik/prvostupnica novinarstva i odnosa s javnostima.

Suradnja s drugim visokoškolskim ustanovama:

 • zasnovana je na najnovijim medijskim teorijskim osnovama i orijentirana prema suvremenim komunikacijskim trendovima; obrazovanje studenata provodi se na teorijskoj i praktičnoj razini (što podrazumijeva znatan udio praktične nastave i vježbi unutar nastavnog programa), uz značajan osobni angažman studenata;
 • tijesna suradnja s medijskim kućama i tvrtkama kojima je djelatnost povezana s različitim oblicima profesionalnoga i javnog komuniciranja, te s profesionalnim udrugama;
 • sudjelovanje najboljih domaćih i inozemnih stručnjaka i priznatih profesionalaca u izvođenju pojedinih nastavnih programa;
 • potpuna usklađenost programa i organizacije studija s europskim kriterijima (sukladno odredbama Bolonjske deklaracije), iz čega proizlazi programska kompatibilnost i mogućnost razmjene studenata i predavača s drugim europskim visokim učilištima, te mogućnost njihove slobodne fluktuacije;
 • intenzivna uporaba informacijskih tehnologija (multimedija) i stranih jezika, osobito engleskoga.
 • studij Mediji i kultura društva uključuje stručnu i znanstvenu suradnju s nastavnicima drugih sveučilišta u Hrvatskoj i u inozemstvu.

Uvjeti upisa na studij Mediji i kultura društva

Elementi vrednovanja:

 • opći uspjeh svakog razreda i uspjeh na završnom ispitu,
 • uspjeh iz predmeta: hrvatski i engleski jezik (najviše 8x5=40 bodova),
 • uspjeh iz predmeta: povijest, sociologija, informatika te politika i gospodarstvo (uzima se 5 najboljih ocjena, najviše 5x5=25 bodova),
 • pisani ispit iz opće kulture (do 80 bodova),
 • intervju (do 50 bodova).

Bodovni prag iznosi 140 bodova.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne