Ekonomska škola Katarina Zrinski

Lokacije
Ekonomska škola Katarina Zrinski
Selska cesta 119
10110 Zagreb
Tel: 0800/442-442, 01/3695-588
Fax: 01/3014-943
U cilju rasterećenja učenika nastava se provodi u blok satovima, a nastava pojedinih predmeta odvija se jednosemestralno. Imamo petodnevni radni tjedan. Učenje dva strana jezika je obvezno, učenje trećeg jezika je fakultativno.

Partner škole

Nacionalno vijeće za ekonomsko obrazovanje SAD djeluje uz Udruženje ekonomista SAD-a već 50 godina. Razvija sveobuhvatan i razumljiv program ekonomskog obrazovanja u školama u SAD koji ima vodeću ulogu u razvijanju i izradi obrazovnih standarda te nastavničkog i udžbeničkog materijala i literature i promicanje nastave ekonomskih predmeta. Cilj programa je razviti kod učenika ekonomski način razmišljanja i rješavanja problemskih situacija s kojima će se susretati u svom životu kao poslovni ljudi.

Naša škola je zbog pristupa realizaciji ekonomskog obrazovanja i uvođenja novih nastavnih sadržaja i novih nastavnih predmeta 13. studenoga 2000. godine - proglašena za prvu partner školu NCEE u svijetu.

Informatika u Poslovanju vježbovne tvrtke

Informatika se uči od prvog do četvrtog razreda. Informatička učionica je opremljena sa 20 računala, na kojima učenici rade sa svojim mailovima i surfaju internetom. Informatika se uči dva sata tjedno kroz sva četiri razreda.Učenicima se objašnjava rad s MS Office programima, rad s mail-om i surfanje internetom.Također se uči izrada web-stranica, te se uče načini poslovnog komuniciranja internetom, te kako se odvija e-business, odnosno trgovanje putem interneta.

Prolazi se program obuke kroz Office programe:

  • MS Word
  • MS Excel
  • MS Powerpoint
  • MS Frontpage

Poslovanje putem interneta kroz program PVT-a

U PVT kabinetu je uvijek živo, jer se u njemu odvija poslovanje putem intraneta i interneta. Ovdje se učenici upoznaju s praktičnim načinima poslovanja, kako putem dokumentacije: ponude, narudžbe, računi, nalozi, tako i putem računala, gdje sve što su naučili primjenjuju kroz poslovanje elektronskim putem.

 

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: da
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: da
  • Diploma: ne