Ekonomija poduzetništva

Lokacije
Vern'
Trg bana Josipa Jelačića 3
10000 Zagreb
Tel: 01/4825-927
Fax: 01/4828-910
Studijski program trogodišnjeg prijediplomskog stručnog studija Ekonomija poduzetništva.

Vrsta: Trogodišnji prijediplomski stručni studij
Stručno zvanje: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (bacc.oec.)
Trajanje: Tri (III) akademske godine odnosno šest (VI) semestara
ECTS bodovi: 180
Dopusnica: Ministarstvo izdalo trajnu dopusnicu za izvođenje studija dana 09.06.2005.

Razlozi za pokretanje studija

U gospodarski razvijenijim zemljama Europe i svijeta poduzetništvo se potvrdilo kao najuspješniji put i način učinkovitog rješavanja bitnih problema gospodarskog razvitka. Neke europske države (Finska, Irska, Madžarska, Nizozemska, Poljska, Slovenija, Škotska...) planiraju i ostvaruju svoje gospodarske politike snažnim osloncem na malo i srednje privatno poduzetništvo te vrlo opsežne programe njihova poticanja i potpore. Težište svih tih programa usmjereno je na različite oblike poduzetničke izobrazbe te pripremu i stvaranje ljudskog potencijala, spremnog i sposobnog za prihvat suvremenih poduzetničkih izazova.

Republika Hrvatska po mnogim poduzetničkim aktivnostima i procesima značajno zaostaje za većinom tranzicijskih zemalja. Kao najveći razlog vrlo usporenog razvoja poduzetništva i cjelokupnog gospodarstva identificirani su problemi i nedostaci obrazovnog sustava, osobito manjkavosti i nedostatak suvremene poslovne i poduzetničke usmjerenosti u sustavu visokog obrazovanja.
Izraziti nesrazmjer između rastuće potrebe sustavnog poticanja i razvoja malog i srednjeg poduzetništva i nedostatne ponude suvremenih poduzetničkih poslovnih znanja i umijeća u Republici Hrvatskoj temeljni je razlog pokretanja i ustroja trogodišnjeg stručnog studija, sadržajno i metodološki suvremeno koncipiranog, kroz koji će studenti na primjeren i vrlo učinkovit način stjecati suvremena multidisciplinarna i multifunkcionalna poslovna znanja i umijeća neophodna za razvoj vlastitih poduzetničkih projekata, obiteljskih poduzetničkih tvrtki ili poduzetničkih aktivnosti i procesa u drugim tvrtkama i poslovnim subjektima.

Procjena svrhovitosti studija ekonomije poduzetništva

Svrhovitost, tržišni interesi i potrebe za pokretanjem tog i takvog studija najbolje se mogu iščitati iz sljedećih podataka:

 • Od 184 studenta koliko ih je bilo upisano u akad. godini 1999./2000. do sada je ovaj studij upisalo 2.500 studenata iz svih dijelova Republike Hrvatske i susjednih zemalja Europe. Trenutno je na školovanju na sve tri studijske godine 1.050 studenata.
 • Zahvaljujući izrazito učinkovitim nastavnim metodama (interaktivna, problemski usmjerena i motivirajuća nastava u malim studijskim grupama od 20 studenata), prosječno 43.3 % studenata uspješno završava studij u roku (diplomira u apsolventskoj godini bez prethodnog ponaljanja godine), što predstavlja stupanj učinkovitosti na europskoj razini.
 • Za manje od jedne godine po završetku studija svi svršeni studenti ekonomije poduzetništva uspješno se uključuju u proces rada ili kao osnivači vlastitih poduzetničkih tvrtki i kreatori novih radnih mjesta ili kao poticatelji i nositelji razvoja postojećih obiteljskih poduzetničkih tvrtki ili kao uspješni menadžeri u drugim poduzetničkim tvrtkama i poslovnim subjektima.

Kompetencije koje studenti stječu završetkom studija

Veleučilište Vern' izradilo je Katalog znanja kojim se pobliže definira opseg i sadržaj znanja koja student posjeduje završetkom ovog studija.

Svršeni studenti ovog veleučilišta pripremljeni su za pokretanje vlastitih malih i srednjih poduzetničkih tvrtki, kao i upravljanje poslovnim procesima niže i srednje razine složenosti (operativni menadžment) u malim srednjim i velikim gospodarskim sustavima, te obavljanje poslova kao što su:

 • izrada poslovne i razvojne strategije i poduzetničkog poslovnog plana,
 • organizacijsko i logističko planiranje, organiziranje, provedba i nadzor aktivnosti i procesa; izbor i postavljanje organizaciske strukture, oblikovanje poslovnih i poslovodnih funkcija i službi, definiranje radnih mjesta,
 • upravljanje računovodstvenim i financijskim aktivnostima i procesima (priprema i donošenje odluka o investiranju, financiranju i raspodjeli dobiti, praćenje stanja i poslovanje na tržištu kapitala),
 • upravljanje ljudskim potencijalima (planiranje razvoja, obrazovanje i poslovno usmjeravanje i motiviranje zaposlenika, politika plaća),
 • izrada prijedloga i temeljnih sastavnica politike marketinga,izrada marketinških planova,
 • implementacija informatičke tehnologije i e-poslovanja u poduzeće,
 • nadzor i kontrola cjelokupnog poslovanja tvrtke,
 • vođenje poslovnih pregovora,
 • zaključivanje poslovnih ugovora.

Dosadašnja iskustva Veleučilišta VERN' u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa

U svom sedmogodišnjem radu Veleučilište Vern' ostvarilo je vrlo zapažene rezultate i uspjehe kako na poslovnom planu, tako i na području visokoškolskog stručnog poslovnog i poduzetničkog obrazovanja.
Ekspertna skupina Sveučilišta Vaasa, koja je evaluirala program i djelovanje našeg visokog učilišta, posebno je istaknula njegovu kompetentnost za poduzetničku edukaciju kroz činjenicu da se radi o uspješnom poduzetničkom pothvatu po sebi.
Već treću godinu za redom Veleučilište Vern', prema službenim podacima o poslovanju te prema kriteriju novostvorene vrijednosti, svrstana je među 1% najuspješnijih poslovnih subjekata u Hrvatskoj. Jedina je visokoobrazovna ustanova u tom društvu.
Uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom, prema ISO 9001:2000., za koji je ovo veleučilište dobilo certifikat u rujnu 2004., jasno pokazuje temeljne pravce i težišta razvoja ovog veleučilišta.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: da
 • Diploma: ne