Stručni studij informacijskih tehnologija

Lokacije
Intus informatika d.o.o.
Klaićeva 7
10000 Zagreb
Tel: 01/6522-881
Fax: 01/6525-614
Stručni studij informacijskih tehnologija je studij znanstvenog područja tehničkih znanosti polje računarstvo.

Na stručnom studiju informacijskih tehnologija previđena su četiri smjera. U planu je ustroj specijalističkog diplomskog stručnog studija informacijskih tehnologija. Studij se može izvoditi u semestrima i trimestrima. Moguće je birati izborne kolegije drugih studija i institucija.

Smjerovi su prilagođeni specifičnim poslovima stručnog prvostupnika informacijskih tehnologija (sistem inženjer, programer, projektant baze podataka, projektant informacijskog sustava). Usmjeravanje se obavlja izborom smjera u četvrtom semestru, odnosno izborom dva obvezatna izborna kolegija za taj smjer. Preostala dva izborna kolegija četvrtog semestra biraju se slobodno. U trećoj godini studenti izborne kolegije biraju slobodno, uz preporuku kolegija sukladnih izabranom smjeru.

Program omogućava postizanje minimalno 180 ECTS, te stjecanje naziva stručni prvostupnik informacijskih tehnologija.

Trajanje studija različito je za redovne i izvanredne studente. Redovni studenti završavaju studij u standardnih šest semestara (tri godine) s prosječnim godišnjim opterećenjem 60 ECTS. Izvanredni studenti slušaju isti program, ali na način da kolegije prve dvije godine redovnog studija odslušaju u tri godine s prosječnim godišnjim opterećenjem 40 ECTS. Na taj način se tjedno opterećenje spušta sa prosječnih 24 na 18 sati, pa zaposleni studenti mogu pratiti predavanja i obavljati vježbe. Završna godina je ista za izvanredne i redovne studente, s opterećenjem 60 ECTS koje uključuje izradu završnog rada.

Specijalistički stručni studij planira se ustrojiti sa ciljem usvajanja dodatnih specijalističkih stručnih znanja smjera i obnavljanja znanja u skladu s napretkom struke. Završetkom specijalističkog studija postiže se naziv stručni specijalist informacijskih tehnologija. Težina specijalističkog studija planirana je na 300 ECTS zajedno sa stručnim studijem. To znači, da inženjeri računarstva koji su diplomirali po ranijim programima (150 ECTS) slušaju pet semestara sa ukupno 150 ECTS, a stručni prvostupnici računarstva (180 ECTS) slušaju četiri semestra sa ukupno 120 ECTS.

Izvedbeni program omogućava održavanje nastave u semestrima (2x15 tjedana) ili trimestrima (3x10 tjedana).

Izborni kolegiji završne godine mogu prema suglasnosti mentora ili voditelja biti izabrani sa drugih studija koje izvodi Škola ili neka druga institucija.

Trajanje jednog nastavnog sata je 45 minuta. Jedan ECTS bod predstavlja 30 sati ukupnog rada studenta.

Uvjeti za upis
Završena četverogodišnja ili trogodišnja srednja škola i odgovarajući klasifikacijski postupak.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija
Studenti koji završe stručni studij informacijskih tehnologija stječu sljedeća stručna znanja:

Zajednička opća znanja:

 • fizika, matematika, elektrotehnika, elektronika, informatika, strani jezik i ekonomika kao temeljna područja tehničkih, društvenih i prirodnih znanosti nužna za inženjera informacijskih tehnologija.

Znanja jezgre računarstva:

 • digitalna tehnika, arhitektura digitalnih računala, operacijski sustavi, informacijski sustavi, baze podataka, računalne mreže, uvod u programiranje, programske metode i apstrakcije kao zajednička stručna znanja područja informacijskih tehnologija.

Znanja smjera računalni sustavi:

 • operacijski sustavi i sklopovlje osobnih računala i poslužiteljskih računala.

Znanja smjera programiranje:

 • programski jezici i alati VB.NET, C, C++, C#, Java, UML, vođenje projekata

Znanja smjera baze podataka:

 • sustavi baza podataka Access i SQL server, sustavi pristupa bazama ASP.NET i ADO.NET, tehnologije i alati za izradu Web stranica HTTP, HTML, XML, Java-script

Znanja smjera informacijski sustavi:

 • projektiranje informacijskih sustava, informatizacija poslovanja, elektroničko poslovanje, društveni informacijski sustavi, modeliranje u sustavu Visio, UML.

Mogućnosti nastavka studija
Specijalistički studiji za stjecanje zvanja specijaliste struke, u trajanju četiri semestra specijalističkog studija i težine 120 ECTS, što zajedno sa stručnim studijem iznosi svega 300 ECTS.

Vertikalna pokretljivost prema diplomskom sveučilišnom studiju uz polaganje razlike potrebnih kredita izraženih u ECTS.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne