MS Access - relacijske baze podataka

Lokacije
Perceptum d.o.o.
Domovinskog rata 46
21000 Split
Tel: 021/485-695, 095/4856-955
Fax: 021/485-684
Petra Preradovića 39
10000 Zagreb
Tel: 01/4645-230, 095/4856-955
Fax: 01/4645-230
Bavite li se bilo kakvim poslovanjem, a nemate bazu podataka sigurno ste puno puta zaključili da bi je trebali imati jer želite vaše podatke čuvati na jednom mjestu i imati brzi pristup do njih sa mogućnošću ažuriranja, pretrage i nadodavanja novih.

Cilj
Cilj seminara je osposobiti polaznika za razumijevanje izrade i korištenja baze podataka, od kreiranja tablica, relacija između njih sa referencijalnim integritetom, izrade upita za dobivanje podataka na temelju nekog kriterija, izrade obrasca za unos, ažuriranje i brisanje podataka te izvještaja spremnih za ispis podataka iz baze.

Sadržaj

 • Uvod - Upoznavanje s osnovnim karakteristikama rada relacijskih baza -Opis programa Access - Početak rada s programom Access - Rad na sučelju prozora baze - Opis objekata baze
 • Tablice - Opis tablice - Rad sa pogledima na tablici - Kretanje, pretraživanje, izmjena podataka u pogledu podataka (Datasheet View) - Rad na tablici u pogledu dizajna (Design View) - Objašnjenje osnovnih tipova podataka u polju - Kreiranje novog polja - Izmjena svojstva polja - Kreiranje relacija (veza) između tablica - Referencijalni integritet - Logička podjela tablica - Vrste relacija između tablica - Korištenje automatizacije kod ažuriranja i brisanja
 • Upiti - Opis upita - Rad sa pogledima na upitu - Kreiranje upita - Kreiranje upita korištenjem logičkih operatora - Kreiranje složenih upita - Rad s dinamičkim upitom - Korištenje alata Expression Builder - Korištenje funkcija u upitu
 • Obrasci - Opis obrasca - Rad s pogledima na obrascu - Kretanje, pretraživanje, izmjena podataka u pogledu obrasca (Form View) - Kreiranje obrasca na osnovi jedne ili više tablica - Kreiranje različitih tipova obrasca (Columnar, Tabular, Justify)
 • Rad sa podobrascima - Izmjena izgleda, dodavanje i brisanje polja i naljepnice, grafičko oblikovanje obrasca (Design View) - Kreiranje složenih polja
 • Izvještaji - Opis izvještaja - Rad sa pogledima na izvještaju - Kreiranje izvještaja - Kreiranje izvještaja na osnovi jedne ili više tablica - Kreiranje različitih tipova izvještaja - Izmjena izgleda, dodavanje i brisanje polja i naljepnice, grafičko oblikovanje obrasca (Design View) - Kretanje i pretraživanje u pogledu obrasca (Report View) - Grupiranje i sortiranje podataka u izvještaju - Umetanje funkcija u polja

Predznanje

 • Osnove PC računala i Windows XP ili odgovarajuće znanje

Nastavni materijal
Priručnik za polaznike: "Microsoft Access - baze podataka", autor: grupa autora

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne