MOC - 2279: Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft® Windows® Server 2003 Active Directory® Infrastructure

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Seminar će polaznike naučiti kako da uspješno planiraju, implementiraju i održavaju infrastrukturu Active Directory servisa u Microsoft Windows Server 2003 okruženju.

Seminar se fokusira na Active Direcory okruženju, uključujući strukturu šuma (forrest) i domena (domains), Domain Name System (DNS), site topologiju i replikaciju, strukturu organizacijskih jedinica i delegaciju administrativnih zadataka, Group Policy i na strategiju upravljanja korisnčkim i računalnim account-ima i grupama.

Po odslušanom seminaru polaznik će znati:
- opisati logičke i fizičke komponente Active Directory-a
- kreirati i konfigurirati strukturu šume (forest) i domene (domain) koristeći Active Directory dizajn
- planirati i implementirati strukturu organizacijskih jedinica
- planirati i implementirati korisničke i računalne account-e, te grupe u Active Directory-u
- planirati i implementirati Group Policy u svrhu centraliziranja upravljanja korisnicima i računalima u enterprise okruženju
- instalirati, upravljati i ispravljati pogreške u instaliranju softvera pomoću Group Policy-a
- implementirati site tehnologiju, da bi upravljali i nadgledali Active Directory replikaciju
- planirati i implementirati mjesta gdje će biti instalirani domain kontroleri, global catalog serveri i DNS serveri, koji su integrirani s Active Direcory-em
- planirati i upravljati operation masterima - posebnim ulogama koje se dodjeljuju domain kontrolerima
- upravljati i vraćati Active Direcory baze sa sa sigurnosne kopije
- planirati i implementirati Active Direcory infrastrukturu baziranu na directory servisu koji je dao enterprise planer

Sadržaj seminara:

Module 1: Introduction to Active Directory Infrastructure
Module 2: Implementing an Active Directory Forest and Domain Structure
Module 3: Implementing an Organizational Unit Structure
Module 4: Implementing User, Group, and Computer Accounts
Module 5: Implementing Group Policy
Module 6: Deploying and Managing Software by Using Group Policy
Module 7: Implementing Sites to Manage Active Directory Replication
Module 8: Implementing Placement of Domain Controllers
Module 9: Managing Operations Masters
Module 10: Maintaining Active Directory Availability
Module 11: Planning and Implementing an Active Directory Infrastructur

Predznanje:
Završen seminar 2278: Planning and Maintaining a Windows Server 2003 Network Infrastructure, ili posjedovati slično znanje i vještine

Priprema za ispit:
70-294: Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003
Active Directory Infrastructure

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne