Java core programer

Lokacije
Učilište ProAnima
Vodnikova 15
10000 Zagreb
Tel: 01/4843-201
Fax: 01/4843-057
Cilj seminara je osposobiti polaznike za samostalno kreiranje aplikacije.

Uvjet:

- završna svjedodžba srednje škole
Uvod u Informatiku, rukovanje i komunikacija računalom 
Uvod u Informatiku, Uvod u rad s računalom, Rad s mapama (Desktop), Windows Explorer, Rad s datotekama, organizacija podataka, Rad s diskovima, CD, USB, vanjski mediji, Find, Control Panel, multimedija, Arhiviranje podataka (zip, rar), Rad u lokalnoj mreži, Internet Explorer, Mozilla Firefox, pronalaženje i "skidanje" podataka, Pretraživanje Interneta, slanje i primanje e-maila

Sadržaj seminara:

Java core
Upoznavanje s programskim jezikom Java – uvod u filozofiju Jave, razvoj i budućnost Jave, Izvedbena okolina Jave – Java compiler, Java interpreter, Java Virtual machine, Java Development Kit te njegova instalacija, Pregled razvojnih okruženja te opis instalacije i korištenja Eclipse razvojnog okruženja, Java API – standardna biblioteka klasa, Koncept Java programa – razumijevanje Java programa, unicode, struktura java programa (paketi, .java i .class datoteke), „Hello world“ program – prikaz temaljnih elemenata Java programa, Osnove objektno orijentiranog programiranja – koncepti šučelja, klasa i objekata, nasljeđivanje, polimorfizam, Osnovni elementi programskog jezika Java – ključne riječi i identifikatori, osnovni tipovi podataka, literali, nizovi (polja), Operatori u Javi – unarni, aritmetički, relacijski, operatori pridruživanja, izrazi, Objektno orijentirano programiranje u Javi – Java objektni model, definiranje sučelja i klase u Javi, operacije nad objektima (metode), preopterećenje i zaobilaženje metoda, Java modifikatori za metode - modifikatori pristupa, ostali modifikatori, Konverzije i ukalupljivanja, Upravljanje memorijom, Kontrola toka programa – iteracijske naredbe, naredbe za odabir toka, java.lang paket – klasa Object, klasa System (standard input stream, standard output stream, error output stream), klasa Math, klasa String, klasa StringBuffer, Osnovne strukture podataka i njihova realizacija u Javi – kolekcije u java.util paketu (lista, mapa, set), Upravljanje iznimkama – klasna hijerarhija iznimki, generiranje i hvatanje predefiniranih iznimki, generiranje vlastite iznimke, Ulazno izlazne operacije s datotekama – pristup datotekama (klase File i FileRandomAccess), čitanje iz datoteke i pisanje u datoteku, klase različitih tokova, čitača i pisača te njihove metode (razne InputStream, OutputStream, Reader i Writer klase), Serijalizacija i deserijalizacija objekata, Tokenizacija i StreamTokenizer i StringTokenizer klase, Java Archive format – pakiranje Java programa u JAR, pokretanje Java programa iz JAR-a, korištenje drugih JAR datoteka, Višenitnost – osnove programskih niti, kontroliranje, sinkronizacija, Appleti – ideja i namjena appleta, struktura appleta, „Hello word“ applet, grafičke mogućnosti appleta, uključivanje appleta u html datoteku, grafičke mogućnosti appleta, sigurnost appleta, Verzije programskih sučelja za GUI komponente – AWT i Swing, Model događaja u GUI programiranju (events, event listeners), Osnovne Swing komponente – JFrame, JPanel, JLabel, JButton, komponente za izbornike, Koncept layout managera – jednostavni layout manageri (null, FlowLayout, GridLayout, BorderLayout, CardLayout) te složeni layout manager (GridBagLayout), java.net.Socket, povezivanje preko socketa, program za komunikaciju servera i klijenta preko socketa, koncept Java Bean-a – Java Bean properties (svojstva), primjeri korištenja Java Bean, Osnovno o relacijskim bazama podataka - SQL jezik, Spajanje iz Java jezika na relacijsku bazu podataka - JDBC pregled, JDBC klase, Statement klasa za postavljanje upita, ResultSet klasa za dobivanje rezultata, Osnove rad sustava za verzioniranje koda CVS – CVS klijent u razvojom okruženju Eclipse, CORBA arhitektura za distribuirane aplikacije, RMI - Remote Method Invocation, usporedba CORBA i RMI

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: da
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne