Administrator lokalne računalne mreže - LINUX

Lokacije
Učilište ProAnima
Vodnikova 15
10000 Zagreb
Tel: 01/4843-201
Fax: 01/4843-057
Osposobljavanje administratora lokalne računalne mreže - linux server administrator.

Uvjet:

- završna svjedodžba srednje škole
- Uvod u Informatiku, rukovanje i komunikacija računalom
Uvod u Informatiku, Uvod u rad s računalom, Rad s mapama (Desktop), Windows Explorer, Rad s datotekama, organizacija podataka, Rad s diskovima, CD, USB, vanjski mediji, Find, Control Panel, multimedija, Arhiviranje podataka (zip, rar), Rad u lokalnoj mreži, Internet Explorer, Mozilla Firefox, pronalaženje i "skidanje" podataka, Pretraživanje Interneta, slanje i primanje e-maila

Sadržaj programa:

Teorija mreža
Osnove umrežavanja, Što je mreža, Modeli mrežne upotrebe, Modeli mreža, Local, Metropolitan i WAN mreže, Mrežne usluge (Network Services), OSI model, Standardi, Pravila i komunikacijski procesi, OSI referentni model Kako isti nivoi (layeri) komuniciraju, OSI model fizičkih nivoa, OSI Data Link model, OSI mrežni nivo, OSI transportni nivo, OSI Session nivo, OSI prezentaciski nivo, OSI Aplikativni nivo, Prijenosnici podataka, Frekvencijski pojas, Fizički prijenosnici, Konektori, Mrežne topologije, Prijenos podataka, Digitalni i analogni prijenos, Bit sinkronizacija, Baseband i broadband prijenosi, Multiplexing, Protokoli, Modeli i protokoli, NetWare IPX/SPX, Internet protokoli, Digital Network Acrhitecture (DNA), Systems Network Architecture, IEEE 802, Fiber Distributed Data Interface (FDDI), Serial Line Internet Protocol (SLIP) i Point to Point Protocol (PPP), CCITT/ITU X.25, Frame Relay, ISDN i B-ISDN, Asynchronous Transfer Mode (ATM), Mrežna arhitektura, ARCnet specifikacije , Ethernet specifikacije, Token Ring specifikacije, FDDI , Koju arhitekturu uporijebiti, Princip rada ethernet protokola, CSMACD, Sukob, MAC, Multicast i broadcast adrese, ARP, Vrijeme kružnog putovanja, Mediji za 10 Mbit ethernet, Komponente za izgradnju sustava, Fizički medij, Sučelje ovisno o mediju, Jedinica za priključak medija, Sučelje jedinice za priključak, Izvor podataka, Komponente kao cjelina, Unutarnji i vanjski MAU, 10Base5(karkteristike, komponente za priključak medija), 10Base2(karkteristike, komponente za priključak medija), 10BaseT (karkteristike, komponente ,za priključak medija), Cross link kabel, 10BaseF (karkteristike, komponente za priključak medija), pravila projektiranja model 1, 100 Mbit ethernet, T4,TX i F mediji, Mrežna povezanost , Uređaji za povezivanje, Uređaji za Internet povezanost, Mrežno printanje, Print Services, Printeri, Kako mrežno printanje funkcionira, Mrežna Administracija, Održavati zabilješke, Zaštita podataka, Nadgledanje resursa, Upravljanje sigurnošću sistema, User Accounts, Problemi sa mrežama, Otkrivanje problema, Dobivanje pomoći (Support), Alati za otkrivanje problema, Mrežni problemi, tcpip, ip adresa, network, broadcast, gateway, netmask, portovi, tcp protokol, tcp protokol, ,udp protokol icmp protokol, ip adresiranje , A,B,C klase, Network id, Host id, Gateway, Pretvarnja ip adrese u binarnu adresu, Pretvarnja ip adrese u binarnu adresu, Pretvarnja ip adrese u binarnu adresu, Subnetiranje, Subnetiranje

Linux osnove
Što je linux, Kako je nastao, Uloga i čemu služi, Linux distribucije, Prednosti linux nad ostalim operativnim sistemima, Prenosivost linuxa, Instalacija i ugađanje, Prijava na računalo (autorizacija i accounti), Što je shell, Direktoriji i datoteke - kretanje linuxom, path, cd, cd ~username, cd, ls, mkdir, rmdir, pwd, clear, id, passwd, man, info, modovi, chmod, chown, chgrp, cp, mv, rm, cat, echo, head, more, less, tail, grep, cut, diff, ln, sort, touch, wc, editori joe pico, vi, ascii email klijent, chsh, date, df, du, ps, kill, killall, whereis / locate, find, file redirection, bash_profile, tar, gzip, zip/unzip, bzip2, Rukovanje Xwindowsima, Pokretanje Xwindowsa,(startx), Rukovanje alatima za kretanje direktorijima, Korištenje aplikacija za interenet ( mail, news, www), Programi za obradu texta, tablični kalkulatori.

Linux server administriranje
Postupak instalacije, Hardverski zahtjevi, Vrste tvrdih diskova, Particioniranje diskova, Odabir paketa, Konfiguriranje nakon isntalacije, sat, Konfiguriranje X windows-a, Dodavanje paketa, Kernel, Što je Kernel, Kernel Moduli, Konfiguriranje Kernela , Komplajliranje Kernela Datotečni sustavi, Linux podrška raznim datotečnim sustavima ,ext2 i ext3 sustav, princip mountanja - integriranje različitih datotečnih sustava u jedan virtualni directory tree ( mount i umount naredba ),datoteka /etc/fstab , /mnt subdirektorij, mountanje cdrom-a i Floppy-a , Shell skripte, automatizacija određenih radnji, pisanje shell skripte, stavljanje execute permissiona, naredbe cat i tail, pipe (|) - princip, naredba more, naredbe grep i cut, pisanje shell skripte, pisanje shell skripte, bash limiting, limitiranje na količinu memeorije i broj procesa koje može pokrenuti jedan korisnik, Pisanje skripti koje će demostrirati postizanje limita, Dodavanje korisnika iz konzole - osnovne operacije, datoteka /etc/passwd i njeno značenje, skrivanje šifri, datoteka, etc/shaddow,naredbe useradd i groupadd, naredba passwd, korisnički id i group id (specijalni id -root,user...), direktorij skel i datoteka motd, Princip runlevela, inittab, Skripte za pokretanje servisa -ručno i automatsko pokretanje, direktorij init.d, Uobičajene opcije start, stop i restart, Linux networking, Kernel moduli za mrežne kartice, ifconfig naredba, IP forwarding,Grafičko sučelje KDE desktop, osnovne operacije u KDE sučelju, Konqueror - file i web browser, Prilagođavanje sučelja, Dodavanje printera, CUPS - unix print server, isprobavanje printera - lpr naredba, Postscript printeri i filteri prema ne-postscript printerima, LINUXCONF - sveobuhvatan konfiguracijski alat, konfiguriranje sustava uz pomoć GUI alata, Tri načina rada s Linuxconfom - iz konzole, GUI, web sučelje, Mogućnost arhiviranja postavki, administriranje korisnika uz pomoć Linuxconf-a, inetd i xinetd, restartanje servisa, in.telnetd, konfiguriranje in.talkd deamona, talk komanda, SENDMAIL -mail server, funkcija mail servera, administracija - ručno isat, Konfiguriranje aliasa i mailinag ,liste iz Linuxconfa, konfiguranje in.pop3 servera, APACHE web server, httpd.conf datoteka - struktura konfiguracijske datoteke, Moduli apache Servera ,Mime tipovi, Ručno konfiguriranje, Konfiguriranje uz pomoć Linuxconfa, SAMBA -fileserver, Što je SAMBA i čemu služi, postavljanje SAMBE iz web sučelja uz pomoć alata swat, postavljanje SAMBE ručno, dodavanje novih share-ova,dodavanje print shareova, sat squid konfiguriranje i testiranje , squid konfiguriranje i testiranje, proftpd, konfiguriranje i zabranjivanje izlaska iz home direktorija, konfiguriranje sshd.conf datoteke, open ssl, instaliranje, konfiguriranje i kreiranje sertifikata, nfsd i exports, dodavanje novih share-ova, Alati za praćenje, praćenje procesa iz konzole, alati top, ps i kill, praćenje procesa iz GUI-a, KDE alati za praćenjem, Mrežno praćenje - tcpdump,/proc direktorij, firewall, iptables osnove, izrada iptables skripti za bolokiranje i preusmjeravanje protova, izrada iptables skripti za, olokiranje i preusmjeravanje protova, konfiguracije transparentnog proxy servara bazirano na squidu

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: da
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne