ASP .NET II – Tehnike programiranja

Lokacije
Infokatedra d.o.o.
Prilaz Gjure Deželića 62
10000 Zagreb
Tel: 01/4840-064
Fax: 01/4840-065
Korištenje baza podataka na Internetu je u porastu, što znači da je u porastu i potražnja za ljudima koji sa njima znaju raditi. Kako u kombinaciju klijent-server arhitekture web aplikacija ubaciti još i sustave za upravljanje bazama podataka i SQL postalo je pitanje koje je moralo dobiti brzi i kvalitetan odgovor.

Za komunikaciju sa bazom koriste se ADO.NET programske strukture koje su ugrađene u .NET platformu. Također se obrađuju podaci, te se korisniku prezentiraju u obliku grafova, tablica ili nekih drugih prikaza. Kako uobličiti prikaz u pretraživaču sirovih podataka iz baze riješeno je pomoću automatskog generiranja dinamičkog HTML koda, te crtanja slika na server računalu. Razlike između web aplikacija i Windows aplikacija su očite, te je također potrebno premostiti ogromni jaz komunikacije između pojedinih dijelova aplikacije prijenosom parametara, ili korištenjem cookie i session varijabli.

Cilj
Cilj seminara je osposobiti polaznika za izradu većih web aplikacija koje koriste razne naprednije mehanizme i baze podataka. Polaznika se upoznaje sa vrstama varijabli i struktura u mrežnom programiranju, te kako, kada i gdje ih koristiti. Također se obrađuju prednosti i nedostaci ASP .NET tehnologije, te načini kako riješiti nedostatke koristeći neku drugu tehnologiju kao što su klijent skriptni jezici i HTML. Također se obrađuju osnove rada sa datotekama i slikama, te manipulacija na strani servera. Nakon seminara polaznik je obučen za kvalitetnu izradu zahtjevnijih Internet aplikacija.

Sadržaj

 • Izrada sessiona na webu – obrađuje teme potrebne za složeniju klijent-server komunikaciju, sa naglaskom na nastavku rada nakon zatvaranja browsera. Statičke varijable na serveru.
 • Objektno orijentirano programiranje na webu – klase, nasljeđivanje, polimorfizam
 • Korištenje cookia, ali i kako ih izbjeći – Izrada stranica sa cookiima ili bez njih, koje su prednosti i nedostaci
 • Osnove SQL jezika – rad sa bazama podataka, njihovo kreiranje i punjenje
 • Osnove ADO.NET na webu – kako koristiti kontrole koje čitaju i pišu podatke u baze podataka
 • Korištenje vanjskih referenci – korištenje vanjskih klasa na webu
 • Rad sa datotekama i slanje datoteka na server
 • Uvod u Web servise i XML – što je xml, te kako rade web servisi
 • Obrada grafike na webu – efekti, kako kvalitetno dizajnirati web stranicu
 • Prikaz slika u ASP .NET aplikacijama
 • Automatsko slanje e-mail poruka
 • Obrada iznimki na webu – kako predvidjeti programske greške i obavijestiti korisnika, a da se program se sruši.
 • Izrada složenije web aplikacije

Predznanje
Seminar zahtijeva predznanje seminara: PG05 Microsoft ASP.NET 2.0 I - uvod u programski alat ili odgovarajuće znanje

Nastavni materijal
Softver: Microsoft Visual Studio .NET, Internet Information Services, MS SQL Server, MS Desktop Engine, MS Access, MS Excel, MSDN, Internet.
Priručnik za polaznike: "ASP .NET – tehnike programiranja", autor: Miroslav Lakotić, MCP

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne